Ahmet Bey, harika bir yazı. Biz de yeni girişimimizi hayata geçirmek için şahıs şirketi kurmak üzereyiz. Takıldığım nokta, fiziksel fatura kullanmadan direkt e-fatura ile başlayabiliyor muyuz?

bireysel dijital çözümler, @garantibbva • credited by  • ex @minematco • @bahcesehir ’18 • @GeorgiaTech ‘14

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store