Disiplin:

`Sıkı düzen ve denetim altına alınmak, zapturapt altına alınmak, denetim altında tutulmak` anlamlarında disipline edilmek, `sıkı düzen ve denetim altına almak, zapturapt altına almak` anlamlarında disipline etmek, `kendi kendine veya dış etkilerle düzen ve denetim altına girmek` anlamında disipline olmak birleşik fiillerinde geçen bir söz.

TDK

Yıllardır disiplin kelimesinden çekindik çünkü okul olarak adlandırdığımız binaya adım atar atmaz; disiplin kurulu kavramıyla tanıştık. Saçınız uzunsa, öncelikle uyarı alacaksınız eğer uyarıları istedikleri şekilde yanıtlamazsanız disiplin kurulunun cezasıyla tanışacaksınız.

Küçük yaşlarda disiplin kelimesini bizimle pozitif olmayan bir şeymiş gibi tanıttıkları için aslında bugün disiplinli olma problemi yaşıyoruz, hevesle her gün yeni bir işe başlıyoruz, bir işi uzunca bir süre devam ettiremiyoruz.

Bu yazının devamını okumak ister misiniz?

http://cemil.istanbul/2020/02/02/disiplin-sizlik-mi/

Bireysel Dijital Çözümler, @garantibbva

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store