getir ile nasıl tanıştım?

Bu sabah, bugüne kadar 23 sipariş verdiğim ve 2019 nisan ayından beri her ay en az bir sipariş verdiğim, geçtiğimiz günlerde de $38M yatırım duyuran, 2020’de London başta olmak üzere Paris, Sao Paolo, Mexico City’nin kapısını çalmaya hazırlanan girişim “getir” deneyimimden bahsedip zaman zaman da rakiplerine dokunacağım.

getir ile nasıl tanıştım? Bu sabahın en kritik sorusu bu olmalı çünkü o tanışmanın ardından 23 sipariş verdim ve sipariş ortalamam 25TRY.

Bu deneyimin devamını okumak ister misiniz?

http://cemil.istanbul/2020/01/19/getir-ile-nasil-tanistim/

Bireysel Dijital Çözümler, @garantibbva

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store